• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. SOAP ATELIER : de gebruiker van deze algemene voorwaarden:SOAP ATELIER gevestigd aan Oranjelaan 89 te Dordrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ;72754451
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met SOAP ATELIER een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant enS OAP ATELIER;
d. website: de website www.soapatelier.com

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen SOAP ATELIER en de klant waarop SOAP ATELIER deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SOAP ATELIER , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. SOAP ATELIER de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door SOAP ATELIER verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden SOAP ATELIER.
3.3 SOAP ATELIER is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties,
gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SOAP ATELIER onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal SOAP ATELIER met de klant in contact treden.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
SOAP ATELIER zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal SOAP ATELIER de klant hierover van tevoren inlichten.
Artikel 7 Leveringen en leveringstermijnen
7.1 De via de website bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres.
7.2 De door SOAP ATELIER opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
7.3 De door SOAP ATELIER levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
7.4 In een geval dat enig door haar bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan SOAP ATELIER een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding
aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
7.5 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
7.6 Indien de klant meerdere producten bestelt, kan het zijn dat het in meer dan één levering wordt uitgeleverd.
7.7 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de klant over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met LEVENT PARFUM is verschuldigd volledig
heeft voldaan.
Artikel 10 Ontbinding
10.1 De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te
retourneren, mits ongebruikt en onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. SOAP ATELIER zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product
reeds betaalde gelden restitueren.
10.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
10.3 SOAP ATELIER bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
10.4 Voorts is SOAP ATELIER bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring
11.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een consument is, dan is de kennisgeving binnen een termijn
van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen gemeld worden bij:
SOAP ATELIER 

Oranjelaan 89
3311 DJ Dordrecht
E-mail: info@soapatelier.com
11.2 Klachten worden door SOAP ATELIER binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte
worden gesteld van de vertragingsduur.
11.3 Klachten over gebreken worden niet in behandeling genomen die het gevolg zijn van:
a. normale slijtage;
b. onoordeelkundig gebruik;
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. schade veroorzaakt door derden;
g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
11.4 Alle aanspraken jegens SOAP ATELIER die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij SOAP ATELIER zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een
verjaringstermijn geldt van 2 jaar vanaf de levering van de producten.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 SOAP ATELIER kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 13
van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
12.2SOAP ATELIERis niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website
wegens onderhoud of anderszins.
12.3 SOAP ATELIER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SOAP ATELIER is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.4 SOAP ATELIER is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
12.5 Het is mogelijk dat SOAP ATELIER op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief.
SOAP ATELIER is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
12.6 SOAP ATELIER is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.7 Indien SOAP ATELIER aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SOAP ATELIER beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.8 De aansprakelijkheid van SOAP ATELIER is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
12.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SOAP ATELIER
of haar ondergeschikten.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Van overmacht aan de zijde van SOAP ATELIER is onder andere sprake indien SOAP ATELIER verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te
voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen,
defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden
en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van SOAP ATELIER als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van SOAP ATELIER ten gevolge waarvan SOAP ATELIER haar verbintenissen niet of niet tijdig of
niet volledig kan nakomen.
13.3 Voor zover SOAP ATELIER ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SOAP ATELIER gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten
14.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door SOAP ATELIER geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van SOAP ATELIER mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website
heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 15 Beveiliging en internet
SOAP ATELIER zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via
de website ingevoerde gegevens, maar SOAP ATELIER kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 16 Slotbepalingen
16.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst
de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
16.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
16.3 Op elke overeenkomst tussen SOAP ATELIER en de klant is Nederlands recht van toepassing.
16.4 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
16.5 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en SOAP ATELIER worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van
SOAP ATELIER is gelegen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat SOAP ATELIER zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen,
om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.